Asesiadau Gweithle

Mae llawer o fanteision i ddarparu gweithle niwro-gynhwysol ac mae’n galluogi cyflogwyr i elwa ar gryfderau a sgiliau ystod eang o unigolion. Mae llawer o dystiolaeth bod gan unigolion niwrowahanol lawer o gryfderau a sgiliau unigryw, megis creadigrwydd, meddwl ochrol, ffocws a datrys problemau, y gellir eu defnyddio i gynyddu cynhyrchiant a llwyddiant ar gyfer y busnes.

Gall gweithwyr niwrowahanol, gan gynnwys y rhai â dyslecsia, dyspracsia, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD), anhwylder sbectrwm awtistiaeth, neu gyflyrau iechyd meddwl, hefyd wynebu rhwystrau yn y gweithle, gan ei gwneud yn fwy heriol iddynt gyrraedd eu llawn botensial.

Bydd cael mynediad at asesiad gweithle ar eu cyfer yn helpu i nodi pa feysydd o’u rôl sy’n achosi heriau ar hyn o bryd. Unwaith y bydd wedi’i nodi, bydd yr aseswr yn gweithio gyda’r gweithiwr i nodi offer a strategaethau i leihau neu ddileu’r rhwystrau a wynebir, gan alluogi unigolion i gyflawni eu potensial yn llawn a llwyddo yn eu rolau.

Mae strategaethau y gellir eu hawgrymu yn cynnwys y defnydd o feddalwedd ac offer technoleg gynorthwyol. Gall rhai o’r rhain achosi costau, ond gellir awgrymu dewisiadau eraill rhad ac am ddim a byddai Cymorth Addysg yn hapus i ddarparu cymorth a hyfforddiant ar eu cyfer.

Yn ogystal, gellir awgrymu hyfforddiant yn y gweithle a fyddai’n darparu cymorth pwrpasol, gan alluogi gweithwyr i ddatblygu strategaethau a thechnegau i reoli unrhyw anawsterau a wynebir. Gall Cymorth Addysg hefyd ddarparu’r cymorth hwn, gweler ein hadran hyfforddi am ragor o wybodaeth.

Ansicr a fyddai asesiad gweithle o fudd i chi neu eich cyflogai? Archebwch alwad darganfod 30-munud rhad ac am ddim i ddarganfod mwy.