Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru

Pam mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn bwysig?

Mae unigolion wedi dod yn llawer mwy ymwybodol o iechyd meddwl yn ystod y blynyddoedd diwethaf, na ellir ond ei ystyried yn beth da. Fodd bynnag, os byddwn yn nodi rhywun y gallai fod mewn angen o gymorth, sut rydym yn darparu hyn?

Mae hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru yn helpu i rymuso pobl i gefnogi’r rhai mewn angen trwy addysg; annog trafodaeth agored am iechyd meddwl wrth leihau’r stigma sy’n gysylltiedig ag ef (MHFA Wales, 2023).

Yr hyn a ddarparwn

Mae Cymorth Addysg yn darparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion ac Ieuenctid i unigolion a busnesau.

Mae hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru yn addas ar gyfer y rhai a hoffai gynyddu eu gwybodaeth am iechyd meddwl a sut i ddarparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr.

Yn yr un modd â hyfforddiant cymorth cyntaf corfforol, nid yw’r hyfforddiant hwn yn eich dysgu i wneud diagnosis neu drin cyflyrau iechyd meddwl, ond yn hytrach yn cynyddu eich dealltwriaeth a’ch gallu i ddarparu cymorth cychwynnol i’r rhai mewn angen gan ddefnyddio offer ymarferol i’ch arwain. Edrychwch ar wefan Cymorth cyntaf Iechyd Meddwl Cymru i gael adborth gan ddysgwyr blaenorol.

Mae’r hyfforddiant ieuenctid yn addas ar gyfer y rhai sydd â chyswllt â phobl ifanc o dan 25 oed neu’n gweithio gyda nhw.

Gallwn ddarparu hyfforddiant ar-lein i’r rhai y mae’n well ganddynt ddysgu a hyfforddi o gysur eu cartref neu swyddfa heb fod angen teithio.

Os byddai’n well gennych gael profiad wyneb yn wyneb, gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant ystafell ddosbarth yn ein safle neu yn eich safle busnes, sy’n golygu y gallwch hyfforddi sawl aelod o’ch staff ar unwaith, heb fod angen trefnu trafnidiaeth.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth y gall unigolion archebu lle arno yn rheolaidd – cadwch lygad am ddigwyddiadau yn y dyfodol ar ein gwefan neu negeseuon cyfryngau cymdeithasol neu cysylltwch â ni i gofrestru eich diddordeb ac i gael manylion am ein cyfle hyfforddi nesaf.

Gallwn gynnig cymwysterau safonol ac achrededig.

Os byddai’n well gennych gael hyfforddiant mwy cyffredinol i gynyddu eich dealltwriaeth o iechyd meddwl, gallwn gynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl ar-lein y gallwch ei wneud ar amser sy’n gyfleus i chi.