Hyfforddiant Swyddogaethau Gweithredol

Beth yw hwn?

Edrychwn yn gyntaf ar beth yw swyddogaethau gweithredol.

Gallwn osod ein swyddogaethau gweithredol yn 3 proses graidd – rheolaeth ataliol, hyblygrwydd gwybyddol a chof gweithredol. O fewn y swyddogaethau gweithredol hyn mae 11 sgil lefel uchel – ein sgiliau swyddogaeth weithredol.

Mae’r rhain yn ein galluogi i gyflawni amrywiaeth o dasgau, yn ogystal â rheoli ein meddyliau, ein hymddygiad, ein gweithredoedd a’n hemosiynau. Rydym yn defnyddio sgiliau swyddogaeth weithredol i gofio tasgau a chyfarwyddiadau, rheoli ysgogiadau, canolbwyntio yn ystod tasgau, rheoli ein hamser a’n llwyth gwaith, yn ogystal ag addasu i newidiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.

Sgiliau swyddogaeth weithredol:

 • Cychwyn tasg – y gallu i ddechrau tasgau neu brosiectau mewn ffordd effeithlon ac amserol, heb oedi.
 • Cynllunio/blaenoriaethu – Y gallu i greu cynllun i gwblhau tasgau a gwneud penderfyniadau am bwysigrwydd tasgau – pa dasg i ganolbwyntio arni gyntaf.
 • Trefniadaeth – y gallu i reoli a chadw golwg ar dasgau, ymrwymiadau ac eitemau.
 • Rheoli amser – dyma’r gallu i amcangyfrif yn effeithiol faint o amser y bydd tasgau’n ei gymryd a’u cwblhau o fewn yr amser penodedig.
 • Cof gweithredol – dyma’r gallu i gadw gwybodaeth yn y cof wrth gwblhau tasgau. Y gallu i ddefnyddio profiadau’r gorffennol i’w cymhwyso i’r sefyllfa neu’r dasg bresennol.
 • Sylw parhaus – dyma’r gallu i ganolbwyntio ar dasgau am gyfnodau hir er y gall fod pethau’n tynnu sylw, neu os yw’r unigolyn wedi diflasu neu wedi blino’n lân.
 • Dyfalbarhad wedi’i gyfeirio at nodau – y gallu i weithio tuag at nod hirdymor heb dynnu sylw na ‘rhoi’r gorau iddi’.
 • Ataliad ymateb – y gallu i feddwl cyn gweithredu.
 • Rheolaeth emosiynol – y gallu i reoli emosiynau yn lle gweithredu arnynt.
 • Hyblygrwydd – y gallu i addasu cynlluniau pan fydd newidiadau annisgwyl yn digwydd.
 • Metawybyddiaeth – y gallu i fonitro a gwerthuso eich perfformiad eich hun – myfyrio ar berfformiadau a gweithredu ar hyn ac ar adborth gan eraill.

Mae gan bob un ohonom gryfderau a gwendidau gwahanol yn ein sgiliau SW. Gall rhai pobl wynebu heriau gwirioneddol gyda sgiliau SW. Mae unigolion niwrogyfeiriol yn fwy tebygol o gael heriau EF a gall unigolion sydd â chyflwr iechyd meddwl hefyd brofi anawsterau sgiliau OTE.

Yn aml gall athrawon, darlithwyr a phenaethiaid gael eu drysu gan unigolion ag anawsterau swyddogaeth weithredol, gan eu gweld yn ‘ddiog’, ‘anhrefnus’, ‘anrhagweladwy’, ‘amharchus’, a ‘difater’.

Yn bendant nid yw hyn yn wir. Yn aml, unigolion sydd â heriau SW yw’r unigolion mwyaf gweithgar y byddwch chi’n dod ar eu traws, gyda llawer o gryfderau a thalentau. Yn aml, gallant fod yn gweithio oriau llawer hirach ac yn rhoi llawer mwy o egni i dasgau, ond gan nad ydynt wedi dod o hyd i’r strategaethau a’r cymorth sy’n gweithio iddynt, gall ymddangos eu bod yn brin o ymdrech a gallu, neu ddim yn poeni am eu gwaith/astudiaethau.

Mae hyfforddi SW yn rhoi’r cymorth a’r arweiniad sydd eu hangen ar yr unigolion hyn i ddatblygu’r sgiliau hyn, i ddod o hyd i strategaethau effeithlon sy’n gweithio iddynt i’w galluogi i lwyddo yn y tasgau hyn ac i ddangos eu gallu a’u doniau’n llawn.

Gall Cymorth Addysg ddarparu hyfforddiant unigol a grŵp bach. Rydym yn gweithio gyda chleientiaid preifat yn ogystal â gweithwyr busnesau sy’n gweld y budd o ddatblygu sgiliau eu gweithlu.

Cysylltwch â ni nawr am ragor o wybodaeth neu i archebu galwad darganfod hanner awr am ddim..